پیاز-calista
پیاز زرد روز بلند استاندارد
رقم CALISTA
شرکت MTN ترکیه

پیاز-سفید-MTN روز بلند
پیاز سفید روز بلند استاندارد
رقم White Sweet Spanish
شرکت mtn ترکیه

پیاز زرد یلو سوئیت اسپنیش mtn
پیاز زرد روز بلند استاندارد
رقم Yellow Sweet Spanish
شرکت mtn ترکیه

پیاز-mt120
پیاز زرد روز بلند استاندارد
رقم MT120
شرکت mtn ترکیه