هویج استاندارد نانتس اگروتیپ
هویج استاندارد
رقم NANTES
شرکت اگروتیپ آلمان

هویج-هیبرید-رقم-نانتس-آگری-آبتیشن-فرانسه
هویج هیبرید
رقم NANTES F1
شرکت AGRI OBTENTIONS

هویج-هیبرید-نانتس-f1
هویج هیبرید
رقم NANTES F1
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا

هویج استاندارد
رقم NANTES F1
شرکت گریفین سیدز اینترنشنال

هویج-هیبرید-نانتس-f1-گریفین
هویج هیبرید
رقم NANTES F1
شرکت گریفین سید اینترنشنال آمریکا

هویج-هیبرند-نانتس-بیوموتور-سید-چین
هویج هیبرید
رقم NANTES F1
شرکت بیوموتور سید چین