هندوانه-استاندارد-اگروتیپ
هندوانه استاندارد
رقم Crimson Sweet
شرکت اگروتیپ آلمان

هندوانه-هیبرند-کالیفرنیا
هندوانه هیبرید
رقم Crimson Sweet F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

هندوانه-استاندارد-کریمسون-اسویت
هندوانه استاندارد
رقم Crimson Sweet
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا

هندوانه-استاندارد-سی-وی-اس-کریمسون-اسویت
هندوانه استاندارد
رقم Crimson Sweet
شرکت کالیفرنیا وجتبل سیدز آمریکا

هندوانه-هیبرند-کریمسون-اسویت
هندوانه هیبرید
رقم Crimson Sweet F1
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا

هندوانه-cnus008
هندوانه هیبرید
رقم CNUS 008
شرکت سی ان یو اس چین