لوبیا-سبز-شاستاندارد-سانی-ری
لوبیا سبز استاندارد
رقم Sunny Ray
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا

لوبیا-سبز-استاندارد-sunray
لوبیا سبز استاندارد
رقم SunRay
شرکت گریفین سیدز اینترنشنال آمریکا