لوبیا-سبز-شاستاندارد-سانی-ری
لوبیا سبز استاندارد
رقم Sunny Ray
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا