فلفل-کشیده-هیبرند-ردمن
فلفل کشیده هیبرید
رقم Red Man F1
شرکت One King چین

فلفل-کشیده-هیبرند-نورما
فلفل کشیده هیبرید
رقم NORMA F1
شرکت اگروتیپ آلمان

فلفل-کشیده-هیبرند-indam-67-f1
فلفل کشیده هیبرید
رقم INDAM 67 F1
شرکت ایندام سیدز هندوستان