شلغم-استاندارد-پرپل-تاپ-گلوب
شلغم استاندارد
رقم Purple Top White Globe
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا