شلغم-گریفین-سیدز-purple-top-white-globe
شلغم استاندارد
رقم Purple Top White Globe
شرکت گریفین سیدز اینترنشنال

شلغم استاندارد
رقم Purple Top White Globe
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا