خیار-گلخانه-ایDulux
خیار هیبرید گلخانه ای
رقم DELUX F1
شرکت تاکادا ژاپن

خیار-هیبرند-مینی-پاور
خیار هیبرید گلخانه ای
رقم MINI POWER F1
شرکت تاکادا ژاپن

خیار-هیبرند-گلخانه-ای-ام-تی
خیار هیبرید گلخانه ای
رقم MT BEHESHTI F1
شرکت تاکادا ژاپن

خیار-گلخانه-ای-هیبرند-آلفا
خیار هیبرید گلخانه ای
رقم BEIT ALPHA F1
شرکت آناماس ترکیه