خربزه-هیبرند-گالیا
خربزه هیبرید
رقم GALIA
شرکت کالیفرنیا هیبریدز آمریکا

خربزه-هیبرید-گالیا-cnus-4016
خربزه هیبرید
رقم GALIA
شرکت CNUS