خربزه-هیبرند-گالیا
خربزه هیبرید
رقم GALIA
شرکت کالیفرنیا هیبریدز آمریکا