خربزه-هیبرند-دلگشا
خربزه هیبرید
رقم DELGOSHA F1
شرکت KALASH SEEDS هندوستان