خربزه-استاندارد-رقم-آناناس
خربزه استاندارد
رقم ANANAS
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا

خربزه-هیبرند-تینا
خربزه هیبرید
رقم TINA F1
شرکت پانگز چین

خربزه-استاندارد-آناناس-کالیفرنیا
خربزه استاندارد
رقم ANANAS
شرکت کالیفرنیا هیبریدز آمریکا