تربچه-استاندارد-چری-بل
تربچه استاندارد
رقم CHerry Bell
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا