بامیه-هیبرید-هاریت
بامیه هیبرید
رقم HARITH F1
شرکت بهارات هندوستان