اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

بیماری لکه موجی Alternaria leaf blight

بیماری لکه موجی Alternaria leaf blight. علائم بیماری یکی از بیماری های شایع در طالبی است و اهمیت کمتری در خیار، هندوانه و کدو دارد. علائم ابتدا در سطح بالایی برگ به صورت نقاط کوچک، دایره ای و قهوه‌ای مایل به زرد
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
بوته-میری-یا-مرگ-گیاهچه--Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه (Damping-off) عامل بیماری: بوته میری ناشی از قارچ هایی همچون فوزاریوم، پیتیوم و رایزوکتونیا و … است. Pythium spp., Rhizoctonia solani, […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

سفیدک سطحی یا حقیقی یا پودری Powdery mildew

سفیدک سطحی یا حقیقی یا پودری (Powdery mildew) عامل بیماری: Golovinomyces cichoracearum (synonym = Erysiphe cichoracearum), Podosphaera xanthii (synonym = Sphaerotheca fuliginea) علائم بیماری تمام خانواده […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸
سفیدک-داخلی-یا-دروغی-یا-سرخه-یا-کرکی-(Downy-mildew)

سفیدک داخلی یا دروغی یا سرخی یا کرکی خیار Downy mildew

سفیدک داخلی یا دروغی یا سرخه یا کرکی (Downy mildew)عامل بیماری: قارچ Pseudoperonospora cubensis. علائم در ابتدا به صورت لکه‌های کلروتیک کوچک در برگ‌های پیر و سپس در برگ‌های جوانتر ظاهر می‌گردد.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸
بیماری-موزائیک-منقوطی-سبز-خیار

بیماری موزائیک منقوطی سبز خیار (Cucumber green mottle mosaic (CGMM

بیماری موزائیک منقوطی سبز خیار بر روی خیار 4 تا 7 روز بعد از تلقیح، علائم ایجاد می‌کند. در برگ‌های جوان، رگبرگ‌ها روشن دیده می‌شوند، سپس مچاله و بدشکل می‌شوند. برگهای کامل ممکن است کمرنگ یا سفید شوند.
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
Cucumber-vein-yellowing-virus-بیماری-زردی-رگبرگ-خیار

بیماری زردی رگبرگ خیار (Cucumber vein yellowing)

در بیماری ویروس زردی رگبرگ خیار، رگبرگ‮های برگ خیار زرد و روشن شده و علائم کلروز و نکروز نیز در گیاه دیده می‮شود. گیاه کوتاه باقی مانده و عملکرد به طور معنی‮داری کاهش می‮یابد.
بهمن ۱, ۱۳۹۷

بیماری موزائیک هندوانه WM) Watermelon mosaic)

بیماری موزائیک هندوانه ناشی از ویروس موزائیک هندوانه (CMV) است و قبلا CMV2 نامیده می‮شد. این ویروس می‮تواند بیشتر گیاهان تیره کدو و بسیاری از گونه‮های بقولات را آلوده کند. علائم بیماری‮های موزائیک خیار، پاپایا حلقوی، موزائیک هندوانه و موزائیک زرد کدو مشابه است.
دی ۲۰, ۱۳۹۷
بیماری-موزائیک-خیار

بیماری موزائیک خیار (Cucumber mosaic)

یکی از مهم‌ترین بیماری‮های گیاهان جالیزی شامل خیار، طالبی، هندوانه و کدو در ایران، بیماری ویروسی آبله‮شدن برگ و یا به عبارت دیگر بیماری موزائیک کدوئیان است.