اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

بدفرمی میوه خیار Deformation of cucumber fruit 

بدفرمی میوه خیار (Deformation of cucumber fruit)  علائم بیماری شکل سیلندری و صاف میوه خیار نقش بسزایی در بازارپسندی میوه دارد اما در برخی مواقع در […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
تلخی-میوه-خیار

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)  علائم در شرایط طبیعی، تلخی میوه خیار در ابتدای میوه خیار و به مقدار کمتری در پوست آن وجود دارد اما […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
آفتاب-سوختگی-خیار-(Sunscald)

آفتاب سوختگی خیار (Sunscald)

آفتاب سوختگی خیار (Sunscald) علائم بیماری زمانی که میوه ها در معرض تابش شدید آفتاب قرار می‌گیرند، بخش‌هایی از میوه بصورت نواحی خشک و سفید رنگ […]
خرداد ۸, ۱۳۹۸
پژمردگی-باكتریایی-Bacterial-wilt-خیار

پژمردگی باكتریایی خیار Bacterial wilt

علائم بیماری پژمردگی باكتریایی در خیار و خربزه نسبت به کدو و هندوانه شدیدتر است. علائم بیماری با پژمردگی آغاز می‌شود که ممکن است به یک شاخه محدود شود و یا کل گیاه را آلوده کند.
خرداد ۷, ۱۳۹۸
گموز-یا-جرب--Scab

گموز یا جرب خیار Scab

گموز یا جرب خیار (Scab) عامل بیماری:  Cladosporium cucumerinum علائم بیماری گموز اغلب در خیار شایع است، اما می‌تواند روی طالبی، کدو تنبل و کدو خورشتی […]
خرداد ۵, ۱۳۹۸
آنتراکنوز-Anthracnose-خیار

آنتراکنوز خیار Anthracnose

آنتراکنوز خیار بیشتر در خیار، خربزه و هندوانه یافت می‌شود و می‌تواند گیاه را از مرحله گیاهچه تا هنگامی که به مرحله میوه‌دهی می‌رسد، مورد حمله قرار دهد.
خرداد ۴, ۱۳۹۸
پژمردگی-ورتیسیلیومی-خیار

پژمردگی ورتیسیلیومی خیار Verticillium wilt

پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium wilt) عامل بیماری: Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum علائم بیماری این بیماری بر روی تمام خانواده کدوئیان تاثیر می‌گذارد. به طور کلی، ظهور علائم […]
خرداد ۱, ۱۳۹۸
پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی Fusarium root and stem rot

پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی خیار Fusarium root and stem rot

پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی (Fusarium root and stem rot). علائم بیماری خیار و ملون به شدت به این بیماری حساس هستند. در خیار علائم 6 تا 8 هفته پس از کشت به صورت علائم زرد کم رنگ در پایه ساقه ظاهر می‌شود.
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

بیماری لکه موجی خیار Alternaria leaf blight

بیماری لکه موجی Alternaria leaf blight. علائم بیماری یکی از بیماری های شایع در طالبی است و اهمیت کمتری در خیار، هندوانه و کدو دارد. علائم ابتدا در سطح بالایی برگ به صورت نقاط کوچک، دایره ای و قهوه‌ای مایل به زرد