اسفند ۱۹, ۱۳۹۸
نماتدهای-گره-ریشه-هویج

نماتدهای گره ریشه هویج Carrot root knot nematodes

نماتدهای گره ریشه هویج Carrot root knot nematodes عامل بیماری: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. hapla and M. arenaria علائم بیماری در بیماری نماتد گره ریشه […]